پرواز با پاراگلایدر از روی جنگل های ایران

پرواز بت پاراگلایدر از روی طبیعت ایران

پرواز بت پاراگلایدر از روی طبیعت ایران

پرواز بت پاراگلایدر از روی طبیعت ایران

بانجی از روی پل های ایران (پرش از روی پل های ایران)

بانجی جامپینگ از روی پل های ایران (پرش از روی پل های ایران)

بانجی جامپینگ از روی پل های ایران (پرش از روی پل های ایران)

بانجی جامپینگ از روی پل های ایران (پرش از روی پل های ایران)

بانجی جامپینگ از روی پل های ایران (پرش از روی پل های ایران)